Wednesday, July 30, 2014

FORMAT PT3 BAHASA MELAYU

Format PT3 Bahasa Melayu

Ujian Bertulis


BIL

PERKARA

KETERANGAN


1

Jenis Instrumen

Ujian Bertulis

2
Jenis Item
(a)  Objektif Pelbagai Bentuk
(b)  Respon Terhad
(c)  Respon Terbuka

3
Bilangan Soalan
Bahagian A ( sistem Bahasa )
4 Soalan

Bahagian B ( Pemahaman Teks )
3 Soalan

Bahagian C (Pemindahan maklumat)
1 Soalan

Bahagian D ( Penulisan Karangan )
1 Soalan

Jawab Semua Soalan


4

Jumlah Markah

100 markah


5

Masa

2 jam

6
Konstruk
(a)  Pengetahuan dan kefahaman sistem bahasa
(b)  Kemahiran aplikasi bahasa ( menulis )
(c)  Kemahiran Aplikasi Maklumat ( membaca dan memahami )
(d)  Kemahiran Kreatif dan apresiasi bahasa ( membaca dan menulis )

7

Kaedah Penskoran

Analitik dan HolistikRead more

Tuesday, July 29, 2014

KAJIAN NOVEL LESTARI BUKIT MENGHIJAU

WATAK SAMPINGAN

Apabila membicarakan watak sampingan , hal ini bukanlah bermakna peranannya tidak penting seperti watak utama. Sebenarnya setiap watak yang dimunculkan itu adalah penting dan berfungsi, serta turut mengembangkan plot atau alur cerita sesebuah novel. Secara langsung pula, watak sampingan turut berkait dengan watak-watak yang lain. Perwatakan watak utama tidak akan berkembang dengan wajar sekiranya tidak berinteraksi dengan watak-watak sampingan. Yang paling dominan dan yang membezakan antara watak utama dan watak sampingan ialah lazimnya watak sampingan jarang-jarang dipertentangkan dengan konflik yang besar seperti yang dihadapi dan dialami oleh watak utama.
            Oleh hal yang demikian , sama ada pembaca sedar atau tidak, setiap novel pasti mengandungi banyak watak sampingan  yang ditampilkan oleh pengarang. Watak-watak ini juga lazimnya tidak muncul dalam keseluruhan cerita, tetapi ditimbulkan sekali-sekala sahaja oleh pengarang. Watak jenis ini dikemukakan oleh pengarang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung

WATAKL SAMPINGAN DALAM NOVEL LESTARI BUKIT MENGHIJAU
Lestari
Bukit MenghijauPak Tua
·         Pemurah – Pak Tua mewakafkan Bukit Bintagor untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan.
·         Berpengetahuan luas – Beliau mempunyai luas tentang punca penyakit untut yang disebabkan bawaan nyamuk dan keguinaan pokok-pokok untuk tujuan perubatan.


Cikgu Idham

·         Bersikap terbuka – Cikgu Idham mempunyai sikap terbuka kerana mudah menerima idea Pak Tua untuk bergotong-royong membersihkan kampong serta menubuhkan Tabung Pak Hamid.
·         Berfikiran Kreatif – Beliau kreatif dengan mencetuskan idea untuk menceriakan kawasan sekolah dan mengadakan projek sekolah lestari.

Contoh Soalan

Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 2.

i) Wira Persona Avatari oleh Ahmad Zaki Abu Bakar
ii) Erti Sebuah Pengorbanan oleh Zaihanim Zainal Abidin
iii) Lestari Bukit Menghijau oleh Syed Ibrahim
iv) Di Sebalik Wajah oleh Abang Saifuddin Abang Bohari


Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan tiga perwatakan watak sampingan yang terdapat dalam novel tersebut.
Read more

Monday, July 28, 2014

KARANGAN CEMERLANG PMR

SULIT                                                                                                                                    
02/2 (PP)

Bahagian B :               Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

                                    ( 20 markah )

Kriteria PenskoranPERINGKAT


MARKAH

DISKRIPSI
Cemerlang


16 – 20

( atas )
( 18 – 20 )

( bawah )
( 16 – 17 )


- Penggunaan kata dan ayat yang gramatis.
- Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat.
- Ejaan dan tanda baca yang betul.
- Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata.
- Idea yang relevan berdasarkan tugasan.
- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan
  kesimpulan sesuai dan berkembang.
- Pengolahan menarik dan berkesan.

Baik

11 – 15


( atas )
( 13 – 15 )

( bawah )
( 11 – 12 )

- Penggunaan kata dan ayat masih gramatis.
- Penggunaan kosa kata yang tepat.
- Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata,
   frasa dan ayat.
- Terdapat kesalahan  ejaan dan tanda baca yang minimum.
- Idea masih relevan berdasarkan tugasan.
- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan
  kesimpulan kurang dikembangkan.
- Pengolahan menarik.
Memuaskan

06 – 10

( atas )
( 08 – 10 )

( bawah )
( 06 – 07 )


- Penggunaan kata dan ayat kurang gramatis.
- Penggunaan kosa kata yang terhad.
- Terdapat kesalahan yang ketara dalam penggunaan kata, frasa
  dan ayat.
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
- Idea kurang relevan berdasarkan tugasan.
- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan
  kesimpulan terhad.
- Pengolahan tidak menarik.

Penguasaan Minimum


01 – 05

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan
  bahasa yang tidak cekap.
- Idea kabur / tidak berkaitan dengan tugasan.
Fadil Bin Hj, Ismail , MRSM K.Krai

PANDUAN PENULISAN KARANGAN CEMERLANG

Panduan Penulisan Karangan Cemerlang.            Karangan merupakan satu daripada bahagian penting dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ( BM ) sama ada di peringkat rendah ataupun menengah. Kegagalan pelajar menghasilkan karangan yang bermutu sudah pasti akan menjejaskan prestasi mereka dalam BM. Meskipun bentuk soalan dan panjang pendek karangan ada perbezaannya antara satu peringkat dengan peringkat yang lain, cara penghasilannya tidak banyak berbeza.
            Berdasarkan soalan PMR yang terkini, karangan dimasukkan dalam kertas 2 BM. Pelajar dikehendaki menulis dua buah karangan. Dalam bahagian B, pelajar dikemukakan satu bahan rangsangan, misalnya gambar: foto, gambar tunggal, gambar bersiri, jadual, carta, graf. Poster, dan lain-lain. Panjang karangan anda bahagian ini hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Markah untuk karangan ini ialah 20 dan pelajar dicadangkan menyiapkannya dalam masa 25 minit. Karangan untuk bahagian ini berkehendakkan pelajar mengemukakan pendapat tentang bahan rangsangan yang dikemukakan. Perhatikanlah contoh yang berikut.


Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

             Berdasarkan soalan di atas, pelajar bebas mengemukakan pendapat tentang amalan membaca. Pelajar boleh mengemukakan pendapat berdasarkan skop yang berikut, iaitu:

a.         mengemukakan pendapat tentang faedah membaca.
b.         menjelaskan usaha-usaha untuk meningkatkan minat membaca.
c.         memperkatakan sikap rakyat kita tentang amalan membaca.
d.         membincangkan faedah dan usaha meningkatkan minat membaca.


            Pelajar boleh menulis karangan berdasarkan mana-mana skop di atas. Seperti kebiasaan, pelajar hendaklah membuat rangka karangan terlebih dahulu sebelum menulis. Yang berikut dikemukakan contoh rangka karangan bagi skop (a) di atas, iaitu pendapat tentang faedah membaca.
Read more